Dokumenty strategiczne

Projekty strategiczne

Nasi specjaliści zajmujący się pracą przy projektach strategicznych od wielu lat są związani z tematyką związaną z JST, środowiska a także infrastruktury miejskiej. Dzięki współpracy z Grupą BST będą Państwo w stanie wypracować wysokiej jakości dokumenty strategiczne, zgodne ze wszystkimi wymaganiami oraz normami prawnymi.

Naszymi głównymi specjalizacjami w zakresie dokumentów strategicznych są:

 

Strategie rozwoju JST

Strategia rozwoju JST to dokument, który określa najważniejsze potrzeby i kierunki rozwoju gminy/miasta a także skupia w sobie zapis skoordynowanych i zintegrowanych działań przedstawiający cele do osiągnięcia oraz zadania do wykonania w określonym czasie.

Dokument strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju JST jest ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju środowiska lokalnego przez dawanie jasnych i sprecyzowanych kierunków działań władz samorządowych do znacznej poprawy gospodarczej, społecznej czy przestrzennej danej jednostki samorządowej.

Przeprowadzony przez specjalistów z Grupy BST wieloetapowy proces projektowania Strategii Rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego, pozwoli na zidentyfikowanie oraz analizę obecnej sytuacji oraz wykreuje odpowiednie cele, kierunki a także założenia do realizacji.

 

Gminne programy rewitalizacji

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji ”

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777) art. 2 ust. 1
Gminny program rewitalizacji to narzędzie podstawowe, którego podstawą jest wytyczenie obszarów wymagających działań i rewitalizacji. Korzystając z naszych usług zidentyfikują Państwo obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji przy zapewnieniu udziału wszystkich grup interesariuszy.

Dzięki wynikom naszych badań opracujemy dla Państwa również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Gminne Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być dla Państwa gminy możliwością do uzyskania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 między innymi na działania:

  • termomodernizacja budynków,
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii,
  • działania z zakresu ograniczanie emisji z transportu publicznego.

Stworzenie gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej generować może dla gminy wiele korzyści, takich jak:

  • korzyści organizacyjne
  • korzyści finansowe
  • korzyści wizerunkowe
  • korzyści społeczne
  • korzyści ekologiczne

Nasza firma jest jednym z krajowych liderów w opracowaniu Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest to niezbędny dokument, służący do uzyskania zezwoleń na realizację tych inwestycji, które zgodnie z ustawą oddziałują bądź mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zadaniem tej oceny jest kontrola siły i rodzaju oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
Nasz doświadczony zespół specjalizujący się sporządzaniu kompleksowych raportów oddziaływania na środowisko pomoże Państwu stworzyć tenże dokument także dla Państwa gminy.

 

Plany zaopatrzenia w ciepło

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy Prawo Energetyczne Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Nasz doświadczony zespół dokonuje zarówno opracowania jak i aktualizacji planów zaopatrzenia w ciepło.

 

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym tworzonym w celu polepszania jakości życia oraz stanu miejscowej gospodarki dzięki poprawie stanu mobilności mieszkańców. To narzędzie, które ułatwia planowanie a także uwzględnia szerokie podejście do funkcjonowania miasta oraz długookresową perspektywę.

Opiera się na dotychczas istniejących planach organizacji przestrzennej. Działania sformułowane w trakcie pracy nad PZMM obejmują wszystkie środki i formy komunikacji miejskiej w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

Główną cechą PZMM jest bardzo duży zakres partycypacji społecznej dzięki, której możemy zidentyfikować opinie i potrzeby wśród osób zgłaszających popyt jak i podaż na rynku transportowym.

Profesjonalne podejście Naszego zespołu do indywidualnych potrzeb każdego z klientów gwarantuje efektywną realizację projektu.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →