Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko poprzez strategiczną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organ opracowujący projekty dokumentów może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, albo stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia takiej oceny, uwzględnia się charakter działań przewidzianych w dokumentach, a w szczególności:

  • stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
  • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
  • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,
  • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.

Podczas oceny bierze się pod uwagę również rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a w szczególności: prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg oddziaływania). Uwzględnia się również cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko (m.in. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania). Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekty dokumentów podaje do publicznej wiadomości.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →