Plany zaopatrzenia w ciepło

Konieczność opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

Ustawa wskazuje wójta (lub burmistrza, czy prezydenta miasta) jako osobę opracowującą dokument. Projekt założeń sporządzany jest dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat, a co najmniej raz na 3 lata wykonuje się aktualizację dokumentu.

Doświadczenie Grupy BST w realizacji Planu zaopatrzenia w ciepło umożliwi gminie zdiagnozowanie aktualnego zapotrzebowania oraz optymalne wykorzystanie zasobów.

Ustawa Prawo Energetyczne reguluje zakres Projektu założeń. Ma on określać ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. W dokumencie wskazuje się również możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, a także określa się możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy.

Poprawie efektywności energetycznej według ustawy służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, a także modernizacja: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

Projekt założeń opracowuje się w celu ustalenia aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania, a także w celu wyznaczenia prognozy zmieniającego się zapotrzebowania na energię, uwzględniającej planowany rozwój gminy wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii rozpatrywanego obszaru.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →