Gminne programy rewitalizacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin, pragniemy przedstawić przygotowaną specjalnie dla Państwa ofertę na opracowanie lub aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jest to dokument, który wytycza ramy interwencji na obszarze zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie obiektywnej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej w gminie.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów;
  • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji wraz z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
  • konsultacje społeczne;
  • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
  • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
  • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
  • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.

 

Zalety Gminnego Programu Rewitalizacji

Korzystając z naszych usług, zidentyfikują Państwo obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji przy zapewnieniu udziału wszystkich grup interesariuszy. Partycypacja społeczna będzie obejmowała przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy na każdym etapie, w tym w szczególności poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Spójne działania podejmowane w ramach opracowania/aktualizacji gminnego programu rewitalizacji będą przede wszystkim stanowiły narzędzie do zmian społeczno-gospodarczych na obszarach zrewitalizowanych.

 

Dzięki wynikom naszych badań opracujemy również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Wszystko to, wraz z interpretacją ekspercką uzyskają Państwo wykonując jedną ekspertyzę bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →