Ewaluacje

Ewaluacja to, zgodnie z obowiązującą definicją zawartą w dokumentacji z zakresu PO 2007-2013, nic innego niż osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przez pryzmat odpowiednich kryteriów ewaluacyjnych oraz standardów.

Dzięki badaniom ewaluacyjnym możliwe jest pozyskanie wielu cennych informacji z obszaru efektów realizowanych projektów, analizy SWOT z nimi związanej czy poziomu zadowolenia wszystkich grup uczestników.

Ewaluacja, utożsamiona odcinkowo z monitoringiem, daje możliwość zestawienia planowanych efektów z aktualnym postępem, a także daje podstawę do oceny poziomu sprawności procedur nadzoru i zarządzania.

Nasz doświadczony zespół może wykonać każdy z fundamentalnych rodzajów ewaluacji:

 • ex-ante (czyli przeprowadzoną przed realizacją projektu/programu)
 • mid-term/on-going (czyli ewaluacja bieżąca w trakcie realizacji projektuprogramu)
 • ex-post (czyli po zakończeniu realizacji projektu/programu)

Wachlarz kryteriów ewaluacyjnych, z którego korzystamy w naszej pracy to:

 • Trafność (relevance) – na ile przyjęte cele projektu/programu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym wsparciem i/lub realnym potrzebom beneficjentów.
 • Skuteczność (effectiveness) – do jakiego poziomu cele przedsięwzięcia określone na etapie programowania zostały osiągnięte.
 • Efektywność (efficiency) – czy stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów jest uzasadniony i akceptowalny.
 • Oddziaływanie (impact) – w jakim stopniu korzyści odniesione przez ostatecznych beneficjentów miały ogólny wpływ na innych ludzi w danym sektorze, regionie lub kraju.
 • Trwałość (sustainability) – czy pozytywne efekty projektu mają szansę utrzymać się po zakończeniu wsparcia finansowego.

Realizując badanie ewaluacyjne posługujemy się całym spektrum metod i technik, pozwalających osiągnąć zakładane cele:

 • Analiza dokumentów (desk research)
 • Badania jakościowe (FGI, IDI, diady, triady)
 • Badania ilościowe (PAPI, CATI, CAWI, CAPI)
 • Obserwacje uczestniczące, studia przypadku (casestudy)
 • Panele eksperckie

Co szczególnie ważne, realizujemy badania ewaluacyjne nie tylko dla pojedynczych projektów, ale i dla całych programów.

Do tej pory, w ciągu czterech lat, sporządziliśmy ponad 200 raportów ewaluacyjnych, związanych z wydatkowaniem środków unijnych na terenie wszystkich województw. Nasz profesjonalizm doceniły zarówno instytucje szczebla rządowego, jak i samorządowego, a także lokalnie działające podmioty i organizacje.

NASZE USŁUGI DEDYKOWANE W RAMACH PRZYGOTOWYWANIA EWALUACJI

Szczególnie istotne pozycje w naszym portfolio to:

 • ewaluacje dla urzędów marszałkowskich,
 • ewaluacje dla wojewódzkich urzędów pracy,
 • ewaluacje dla urzędów miast,
 • ewaluacje dla powiatowych urzędów pracy,
 • ewaluacje dla lokalnych grup działania (ewaluacje dla LGD),
 • ewaluacje dla stowarzyszeń i NGO.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →