zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Strategie rozwoju JST

Strategia to zapis skoordynowanych i zintegrowanych działań przedstawiający cele do osiągnięcia oraz zadania do wykonania w określonym czasie, w odniesieniu do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów. Dokument strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju JST jest ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju środowiska lokalnego przez dawanie jasnych i sprecyzowanych kierunków działań władz samorządowych do znacznej poprawy gospodarczej, społecznej czy przestrzennej danej jednostki samorządowej.

Społeczne korzyści z opracowania Strategii Rozwoju

  • zapewnienie ludziom pracy i dochodów;
  • harmonijny rozwój życia społecznego;
  • zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczeństwa;
  • optymalizacja stosunków między gospodarką a społeczeństwem;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość;
  • poczucia stabilizacji i możliwości rozwoju w szerszej perspektywie czasowej;

Systematyczne oraz konsekwentne wprowadzenie w życie działań zapisanych w Strategii Rozwoju da perspektywę poprawy jakości życia mieszkańców terenów objętych jej działaniem. Profesjonalne podejście Naszego zespołu do indywidulanych potrzeb każdej z jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na elastyczne i adekwatne do zaistniałej sytuacji zaprojektowanie Strategii Rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego, niezależnie od jej szczebla.

Główne cechy strategii to:

  • oparcie rozwoju na wartościach i stabilnych elementach będących w zakresie jednostki samorządu terytorialnego,
  • podporządkowanie działań bieżących długookresowym celom strategicznym,
  • ujęcia systemowe poprzez kompleksowe podejście do problematyki rozwoju,
  • aktywny udział władz jak i społeczeństwa w trakcie projektowania i realizacji strategii,

Przeprowadzony przez specjalistów z Grupy BST wieloetapowy proces projektowania Strategii Rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego, pozwoli na zidentyfikowanie oraz analizę obecnej sytuacji oraz wykreuje odpowiednie cele, kierunki oraz założenia do realizacji.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry