zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Plany Zaopatrzenia w Ciepło

Konieczność opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Ustawa wskazuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako osobę opracowującą dokument. Projekt założeń sporządzany jest dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat, co najmniej raz na 3 lata wykonuje się aktualizację dokumentu.

Ustawa Prawo Energetyczne reguluje zakres Projektu założeń. Mianowicie ma on określać ocenę stanu aktualnego oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W projekcie założeń wskazuje się również możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, a także określa możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Poprawie efektywności energetycznej wg ustawy służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, a także modernizacja: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, ponadto do środków poprawy efektywności energetycznej należą odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach, stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Projekt założeń jest opiniowany przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami. Projekt wykładany jest do publicznego wglądu na okres 21 dni. W tym czasie osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Projekt założeń opracowuje się w celu ustalenia aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania, a także w celu wyznaczenia prognozy zmieniającego się zapotrzebowania na energię, uwzględniającej planowany rozwój gminy wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii rozpatrywanego obszaru.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry