zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Stworzenie gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest narzuconym przez ustawodawcę obowiązkiem. Opracowanie tego typu dokumentu strategicznego należy do przywilejów organów samorządu terytorialnego na szczeblu gmin jak i ich mieszkańców.

W przyjętych w Polsce w 2011 roku przez Radę Ministrów  Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej pojęciem gospodarki niskoemisyjnej określana jest działalność, która ma na celu przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi na terenie gminy przy założeniu niskoemisyjności realizowanych lokalnie działań.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przyjętym pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
  • podniesienie efektywności energetycznej,
  • poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia, jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej może być bramą do uzyskania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 między innymi na działania:

  • termomodernizacja budynków
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • działania z zakresu ograniczanie emisji z transportu publicznego

Stworzenie przez Nasz zespół oraz wprowadzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w życie w Państwa gminie stworzy idealne warunki do zrównoważonego rozwoju w czystej przestrzeni. Doświadczony zespół Grupy BST zapewni profesjonalną obsługę projektu i eksperckie przeprowadzenie procesu badawczego oraz fachowe opracowanie wyników. Zrealizowaliśmy już kilkanaście PGNów, z czego dla części została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Wszystkie dokumenty przeszły pozytywną weryfikację oraz zostały przyjęte uchwałami odpowiednich organów samorządowych.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry