zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Gminne Programy Rewitalizacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin pragniemy przedstawić przygotowaną specjalnie dla Państwa ofertę na Opracowanie lub aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakres usług

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów;
  • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
  • konsultacje społeczne;
  • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
  • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
  • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
  • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.

 

Rewitalizacja gminy

Korzyści

Korzystając z naszych usług zidentyfikują Państwo obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji przy zapewnieniu udziału wszystkich grup interesariuszy. Partycypacja społeczna będzie obejmowała przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy na każdym etapie, w tym w szczególności poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Spójne działania podejmowane w ramach opracowania/aktualizacji gminnego programu rewitalizacji będą przede wszystkim stanowiły narzędzie do zmian społeczno-gospodarczych na obszarach zrewitalizowanych.

Dzięki wynikom naszych badań opracujemy również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Wszystko to wraz z interpretacją ekspercką uzyskają Państwo wykonując jedną ekspertyzę bez ponoszenia dodatkowych kosztów! Dodatkowo, nasza firma jest jednym z krajowych liderów w opracowaniu Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Gminny plan rewitalizacji



copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry