zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Audyty Wewnętrzne w JST

W sektorze publicznym ważna jest zdolność do efektywnego zaspokajanie potrzeb w zakresie usług i realizacji programów w sposób sprawiedliwy i właściwy, dlatego ważne w kreowaniu odpowiedniego wizerunku sektora finansów publicznych ważna jest transparentność przepływu zasobów i gospodarowanie nimi. Przeprowadzanie kontroli w sektorze finansów publicznych zapewni realizację działań z zakresu odpowiedzialności finansowej zainteresowanych jednostek, ale również audyt wspiera rolę nadzoru, wglądu i prognozowania, analiza wynikła z procesu audytowania stanowi instrument wspomagający proces zarządzania.  Audyt w zakresie sektora publicznego powinien posiadać uprawnienia i kompetencje do oceny finansowej oraz zgodności, skuteczności, gospodarności działań.

Zgodnie z art. 278 ust.3 audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę. Warunkiem jest, aby ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów była niższa niż 100 mln zł.

Nasz zespół kompleksowo realizuje zadania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Od przeprowadzenie procesu planowania poprzez wykonywanie zadań po proces sprawozdawczości. Zakres audytu w jednostkach sektora publicznego może objąć wybrane lub wszystkie z poniższych aspektów:

  • Analiza ryzyka;
  • Opracowanie rocznego planu audytu;
  • Realizację zadań audytowych ujętych w planie;
  • Czynności doradcze i zadania audytowe ad hoc;
  • Opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu.

Spełniający wszelkie wymogi prawne zespół audytorów podejdzie do realizacji zleconego zadania z pełnym profesjonalizmem i obiektywności, przez co ocena sytuacji da jednoznaczny obraz sytuacji w jednostce.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry