zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Audyt Projektów Unijnych

Przeprowadzenie audytu projektów realizowanych z projektów unijnych jest jednym z obowiązków beneficjenta. Sam audyt w tym zakresie musi stricte dotyczyć istnienia i funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli projektu. Wykonywane przez podmiot zewnętrzny audyt ma za główny cel uzyskanie zapewnienia o racjonalnym gospodarowaniu uzyskanymi funduszami do realizowania projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz określenie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami i wnioskami o dofinansowanie projektu. Realizowanie audytu ma prowadzić do potwierdzenia prawdziwości wykazanych przez beneficjenta danych (słownych i liczbowych) w dokumentacji realizowanego projektu.

Realizowany audyt projektów unijnych obejmuje w głównej mierze:

 • kontrole poprawności realizowania projektu w aspekcie zawartej umowy o dofinansowanie
 • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,
 • kontrole formalnych poświadczeń poniesionych kosztów,
 • kontrole zgodności realizowania projektu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • sprawdzenie ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,
 • audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,
 • ocena kwalifikowalności kosztów, metody ich dokumentowania i prowadzenia ewidencji księgowej,
 • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
 • weryfikację metody monitorowania projektu
 • skontrolowanie wniosków o płatność z dokumentacją rachunkową w części dotyczącej projektu,
 • sprawdzenie sposobu i poprawności archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu,
 • kontrole wdrożenia zaistniałych zaleceń we wcześniej przeprowadzonych kontroli,
 • analizę zmian dotyczących wcześniej wykrytych nieprawidłowości,

Wnioski oraz końcowa ocena z realizowanego badania ujęte zostaną w sprawozdaniu, spełniającym wszystkie formalne wymogi zarządzone przez prawodawcę. Profesjonalne i obiektywne podjęcie Naszego zespołu badawczego gwarantuje sprawne uzyskanie oceny formalnej części realizowanego przez Państwa projektu.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry