zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Ewaluacja projektów i programów unijnych

Beneficjent realizujący działania ze współfinansowanych ze środków unijnych jest zobowiązany wskazać formę oceny całości zrealizowanych działań. Narzędziem do tej formy analizy jest ewaluacja. Ewaluacja to, zgodnie z definicją wskazaną w oficjalnych publikacjach z zakresu PO 2007-2013, nic innego niż osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przez pryzmat odpowiednich kryteriów ewaluacyjnych oraz standardów. Ewaluacja to również instrument, dzięki któremu beneficjent jest w stanie na bieżąco obserwować zmiany zachodzące w lokalnym środowisku dzięki jego działaniom. Wieloletnie doświadczenie przy realizacji wielu badań ewaluacyjnych dotyczących projektów unijnych daje Naszemu zespołowi możliwość precyzyjnej ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem działań), on-going (w trakcie działań), a także ex post (badanie po zrealizowaniu projektu) dla lepszego obrazu uzyskanych efektów Państwa działań, niezależnie od typu działań tj. projektu, strategii czy programu (w tym działań/priorytetów w ramach programu).

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego przez nasz zespół wiąże się z wieloma zaletami. Poprzez ten typ badania możliwe jest zebranie danych o już osiągniętych celach wskazach przy tworzeniu projektu oraz wielu cennych informacji z obszaru niezrealizowanych celów, stworzenie szczegółowej analizy „SWOT” czy pomiaru poziomu satysfakcji grup społecznych, których bezpośrednio realizowany projekt dotyczył.

Ewaluacja, utożsamiona odcinkowo z monitoringiem, daje możliwość zestawienia planowanych efektów z aktualnym postępem, a także daje podstawę do oceny poziomu sprawności procedur nadzoru i zarządzania.

 

Badania ewaluacyjne realizowane są w oparciu o poniższe kryteria ewaluacyjne:

  • Skuteczność stopnia realizacji zakładanych celów interwencji w odniesieniu do rzeczywistych efektów ich realizacji,
  • Trafność planowanych celów interwencji w perspektywie finansowej 2014-2020 w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb,
  • Użyteczność inwestycji w kontekście rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz zaspokajania potrzeb grup docelowych,
  • Trwałość wspartych inwestycji w perspektywie długookresowej.

Najważniejszym z celów przeprowadzania badań ewaluacyjnych jest pozyskanie przez beneficjentów wiedzy na temat trwałości, adekwatności oraz skuteczności działań, które są lub w przeszłości były podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

 copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry