zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania pozycji rynkowej

Badanie pozycji rynkowej ma na celu zmierzenie udziału badanego produktu w rynku. Drugim ważnym aspektem podczas badania pozycji rynkowej jest odniesienie produktów oferowanych przez nas do tych, które oferuje konkurencja. Możemy także za pomocą tego typu badania ocenić to jaki udział będzie miała dana marka w przyszłych okresach dzięki ocenie lojalności i przywiązania klientów do marki.

Drugim istotnym elementem jest określenie mocnych i słabych stron firmy która pozwoli na prawidłowe skonstruowanie strategii działania. Badanie słabych i mocnych stron a także szans i zagrożeń przeprowadza się za pomocą analizy SWOT. Nazwa SWOT powstała z pierwszych liter angielskich słów: Strenghts (mocne strony organizacji),Weaknesses (słabe strony organizacji), Opportunities (szanse w otoczeniu), Treats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, poprzedzająca prace nad określeniem kierunków rozwoju – jest ocena pozycji strategicznej, wyznaczonej przez czynniki zewnętrze i wewnętrzne. Efektem analizy strategicznej powinno być zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do którejś z kategorii: rozwojowych, nierozwojowych lub o zróżnicowanych możliwościach.

 

Etapy analizy SWOT:

  1. Określenie profilu przedsiębiorstwa.
  2. Identyfikacja szans i zagrożeń w otoczeniu.
  3. Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
  4. Określenie pozycji strategicznej organizacji.
  5. Opracowanie wariantu strategii.

Grupa BST oferuje Państwu szeroko rozumiane badania pozycji rynkowej. Od analizy desk research, przez badania ankietowe aż po analizę SWOT.

Analiza SWOT jest kompleksową, najbardziej wiarygodną i skuteczną metodą analizy strategicznej. Pozwala skoncentrować uwagę na najważniejszych strategicznych czynnikach w każdej z czterech grup (S,W,O,T). Najistotniejszym elementem analizy swot jest: Identyfikacja czynników które mogą wpływać na funkcjonowanie obiektu oraz posegregowanie ich na cztery grupy:

  1. mocne strony – S (Strengths) – mocna strona to czynnik wewnętrzny (cecha obiektu), czyli to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
  2. słabe strony – W (Weaknesses) – słaba strona to czynnik wewnętrzny (cecha obiektu), czyli to co stanowi słabość, barierę, wadę obiektu,
  3. szanse – O (Opportunities) – szansa to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), czyli to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
  4. zagrożenia – T (Threats) – zagrożenie to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), czyli to co stwarza dla obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Dzięki tak przeprowadzonej analizie możliwe jest Wskazanie najlepszego rozwiązania, kierunku działań do osiągnięcia celów instytucji przy minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych stron.

 copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry