zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania fokusowe FGI

 

Zogniskowany wywiad grupowy (z angielskiego Focus group interview – FGI)  to dyskusja w grupie celowo dobranych osób prowadzona przez moderatora na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza/schematu. Plan rozmowy jest konsultowany i akceptowany z Zamawiającym.  Rozmowa  skoncentrowana jest wokół określonego tematu, jej przebieg rejestrowany jest za pomocą kamery lub dyktafonu. W trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego moderator zadaje pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, które próbują wyjaśnić/zrozumieć dane zjawiska, motywacje, opinie, postawy a także zachowania badanych.

Zaletą tej formy jest dyskusja, która toczy się podczas badania fokusowego, pozwala ona na szersze poznanie opinii badanych, którzy chętniej niż podczas badania ankietowego wypowiadają swoje opinie i poglądy. Dodatkowo wzajemnie się stymulują, inspirują  a także prowokują do wyrażania opinii i konstruowania pomysłów. Prawidłowo zorganizowany i przeprowadzony FGI przypomina „burzę mózgów”. Kluczowym elementem w tym przypadku staje się postawa moderatora, który nadzoruje przebieg dyskusji, posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności personalne. Prowadzący dyskusje pilnuje aby  uczestnicy mieli czas na przetworzenie informacji a także aby  atmosfera dyskusji jest luźna i przyjazna, moderator wzbudza zaufanie grupy.

Nasi moderatorzy uzyskują odpowiedzi o relatywnie niskim marginesie błędu. Tylko tak przeprowadzona burza mózgów przynosi pełne i wymierne rezultaty w postaci rzeczywistych odczuć i przekonań jej uczestników.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry